Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

 • student/doktorant przedstawia swoja kandydaturę (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem o zamieszczeniu jego nazwiska i imienia –
  w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium) do przyznania stypendium Rektorowi UJK za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekana właściwego Wydziału,
 • wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta,
 • wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz osiągnięć wybitnych osiągnięć (B),
 • osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu,
 • przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok,
 • do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi NIE DOŁĄCZA SIĘ dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 03 września 2018 r.

 1. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z Dziekanatów Wydziałów do Działu Spraw Studenckich w terminie do dnia 05 września 2018 r.
 2. Zweryfikowane wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć Rektor przekażą do zaopiniowania przez Rady Wydziałów do dnia 17 września 2018 r.
 3. Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski (bez dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich do dnia 27 września 2018 r.

 

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków doktorantów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/30aaaea978bdf26673f2e6bd8c3dbf0f.pdf

Top