Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK – II edycja

Informujemy, że od dnia 1.10.2018 r. rusza druga edycja projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości u min. 80 studentów/e 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarach kluczowych dla gospodarki poprzez realizację certyfikowanych szkoleń/kursów, zajęć warsztatowych oraz zadań praktycznych w formie projektowej wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w bezpłatnym projekcie, który oferuje pakiet działań edukacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Zaplanowane zadania w ramach projektu dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna :

1. Zadanie – Kuźnia kompetencji dla studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

    • dedykowane studentom (K/M) z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zadanie będzie realizowane poprzez warsztaty, szkolenia certyfikowane, zajęcia praktyczne w formie projektowej:

a) Zajęcia warsztatowe:
• Jak radzić sobie ze stresem – 8h/gr.*2gr (1 gr/10 os.)*2edycje
• Etykieta językowa w pracy dziennikarza – 10h/gr.*2gr. (1 gr/10 os.)*2edycje
• Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker – 20h/gr.*2 gr.(1 gr/10 os.)*2 edycje

b) Certyfikowane szkolenie (2 ed.):
Szkolenie z PR z certyfikatem London School of Public Relations – 32h* 2gr./10 os.
Celem szkolenia będzie rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystania w codziennych działaniach specjalistycznego PR. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.
Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim wydany przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii. Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, w systemie weekendowym w formie 3 dwudniowych, całodziennych zjazdów. Uczestnicy szkolenia zapewniony mają zwrot kosztów dojazdu, nocleg dla uczestników/ek wraz ze śniadaniem (w przypadku, gdy miejsce szkolenia oddalone jest od miejsca zamieszkania Uczestnika projektu o min. 50 km), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

c) Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej:
Zespoły projektowe pn. „NEWSROOMUJK” * 8 grup (1gr /5 os*30h)
Cel zajęć: wyrobienie u UP praktycznych umiejętności planowania, prowadzenia i oceny kampanii promocyjnych we współpracy z lokalnymi mediami i Uczelnianym Centrum Medialnym. Studenci będą uczestniczyć w zespołach projektowych (5 studentów wraz z przedstawicielem pracodawcy oraz pracownik UJK) – opracowanie elementów kampanii promocyjnych przy pomocy różnych mediów.
Efekt: Uruchomienie radia internetowego / przygotowanie cyklu audycji dla studenckiego radia FRASZKA, tworzenie i emisja we współpracy z mediami materiałów promocyjnych. Zajęcia prowadzone w okresie 3- 4 miesiące dla każdej grupy.
Zadania pracodawców: Współtworzenie programów zajęć na bazie własnych doświadczeń zawodowych, formułowanie tematów zajęć praktycznych i ukierunkowanie studentów w możliwych sposobach ich realizacji. Podczas realizowanych zadań praktycznych będzie służył doradztwem, monitoringiem i konsultacjami merytorycznymi.
Zadanie nauczyciela: Wskazanie pracodawcom obszarów kompetencji, które należy wzmocnić w toku zadań praktycznych zgodnych ze standardem kształcenia. Zajęcia dodatkowe będą zorganizowane zgodnie z wymogami stawianymi kursom dokształcającym (wg zał.9 regulaminu konkursu)

2. Zadanie -Bussines Starter – warsztaty z zakresu przedsiębiorczości realizowane w formie warsztatowej 16h/1gr/12os.* 2edycje. Zadanie wspólne dla kierunku Pedagogika i Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne dla skutecznej przedsiębiorczości. Zajęcia z zakresu : management, zarządzanie projektami, techniki prezentacji, efektywna praca zespołowa etc. Zajęcia zostaną poprowadzone w formie zadań projektowych realizowanych w grupach, wykładów i zajęć opartych na kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Składanie Formularzy zgłoszeniowych:

W terminie 3.10.2018-20.10.2018 r. w ramach pierwszego naboru przyjmowane będą zgłoszenia. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z opiekunami kierunków:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna– Wydział Humanistyczny, ul. Świętokrzyska 21 D, pokój nr 225. mgr Justyna Szczygielska Brzoza, dr Aleksandra Lubczyńska.

Dokumenty do pobrania:

• Regulamin projektu – pobierz (kolor), pobierz (czarno biały)
• Formularz zgłoszeniowy do projektu – pobierz (kolor), pobierz (czarno biały)

Top