Nowości na dziennikarstwie

obrazek

Od roku akademickiego 2016/2017 studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zmieniają profil ogólonoakademicki na praktyczny.
Profil ogólnoakademicki od praktycznego różni się przede wszystkim rodzajem zajęć. Na profilu praktycznym przynajmniej 51% wszystkich zajęć muszą stanowić zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, ćwiczenia i praktyki. Minimum 30% zajęć musi być prowadzona przez osoby, które maja doświadczenie praktyczne, tzn. że pracowały bądź pracują w mediach.

Instytut Dziennikarstwa i Informacji przez ostatnie lata wypracował dobre kontakty z kieleckimi mediami i to właśnie we współpracy z nimi odbywać się będzie realizacja zajęć.
Zostały podpisane umowy o współpracy ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi oraz z wydawcami prasy, a także z innymi podmiotami, m.in. urzędami, które w swoich strukturach również mają komórki zajmujące się komunikacja społeczną.

Na profilu praktycznym znacząco wzrośnie liczba studenckich praktyk. – Z miesiąca (150 godz.) do trzech (450 godz.).

Profesjonalny program kształcenia uzupełniony praktykami zawodowymi umożliwi absolwentom zatrudnienie w instytucjach medialnych, kultury; podmiotach gospodarczych, usługowych; stowarzyszeniach itp.

Studia (w zależności od modułu specjalnościowego) przygotowują do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych, firmach reklamowych, marketingowych, PR.

Wszyscy absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowani są do pracy w mediach. Szczegółowe kwalifikacje absolwentów zależą od wybranej specjalności. Na profilu praktycznym pojawia się także nowe specjalności.

Także nowe specjalności

Specjalność dziennikarstwo nowych mediów przygotowuje głównie do pracy w redakcjach prasowych i internetowych. Absolwent ma opanowany warsztat dziennikarski, w tym także warsztat fotografa nowych mediów, potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przetwarzać je zgodnie z potrzebami różnych środków przekazu, potrafi przygotować zlecony materiał dziennikarski oraz samodzielnie dobierać tematy i proponować je do realizacji prasowej. Posiada praktyczne umiejętności wymagane w pracy dziennikarza prasowego i internetowego, potrafi biegle posługiwać się programami edycyjnymi, w podstawowym zakresie opanował projektowanie stron WWW.

Specjalność realizacja radiowo-telewizyjna przygotowuje przede wszystkim do pracy w radiu i telewizji. Poza umiejętnościami warsztatowymi wymaganymi od wszystkich dziennikarzy, absolwenci tej specjalności nabywają specyficzne kompetencje w zakresie sztuki autoprezentacji, emisji głosu. Potrafią posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera radiowego i telewizyjnego, potrafią przygotować materiał dźwiękowy i filmowy, dostrzegają specyfikę radiowych i telewizyjnych gatunków dziennikarskich, stosując wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

Specjalność wizerunek, promocja i reklama umożliwia absolwentom podjęcie pracy w agencjach reklamowych, różnorodnych instytucjach PR, na stanowiskach rzeczników prasowych, specjalistów w zakresie wizerunku. Daje zatem bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Umożliwia to wszechstronne przygotowanie absolwentów w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności językowych, znajomości zasad etyki i prawa. Absolwenci posiadają umiejętności warsztatowe pozwalające przygotować materiały reklamowe i promocyjne w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki pracy instytucji, w której znajdą zatrudnienie. Są otwarci i asertywni.

O zmianach na dziennikarstwie napisała także w Gazeta Wyborcza / przeczytaj /

Top