Drukuj

Szanowni Państwo Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy!

 

Podajemy zasady przygotowania i przesłania prac (I etap) Olimpiady Wiedzy o Mediach 2020/2021

15 października 2020 roku dobiegnie końca rejestracja Uczestników VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (I etap) poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie organizatora głównego: https://owm.edu.pl/rejestracja/. Do 13 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych Uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się z wytycznymi.

1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce
(z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

2. Prace przesłane mailem nie będą oceniane

3. Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach

 

4. Prace wykonywane mogą być tylko indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

 

5. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach prace w I etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne (eseje) należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).

6. Każda nadesłana praca powinna zawierać: Metrykę pracy (załącznik nr 2); Oświadczenie  rodzica lub prawnego opiekuna ucznia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3); Oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4) oraz Oświadczenie, że praca konkursowa nie jest plagiatem (załącznik nr 5). Załączniki dostępne są na stronie internetowej:https://owm.edu.pl/do-pobrania/

7. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach ocenie podlegać będzie:

poprawność merytoryczna nadesłanych prac, pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność oraz

umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace

oceniane będą zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy.

 
8. Lista osób zakwalifikowanych do II (okręgowego) etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o

Mediach zostanie opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Komitetu

Okręgowego  https://idi.ujk.edu.pl/konkurs/ dnia 27 listopada 2020 roku. Prześlemy ją

również do szkół.