Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, psychologii, socjologii, ekonomii, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny.

Kształcenie na I stopniu studiów obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: dziennikarstwo nowych mediów; realizacja radiowo-telewizyjna; wizerunek, promocja i reklama.

Blok przedmiotów z zakresu dziennikarstwa nowych mediów poszerza umiejętności wymagane w redakcjach prasowych i internetowych. Absolwent ma opanowany warsztat dziennikarski, w tym także warsztat fotografa nowych mediów, potrafi biegle posługiwać się programami edycyjnymi, a w podstawowym zakresie także projektować strony WWW. Blok przedmiotów z zakresu realizacji radiowo-telewizyjnej umożliwia nabycie specyficznych kompetencji w zakresie sztuki autoprezentacji, emisji głosu, umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera radiowego i telewizyjnego, przygotowania materiałów dźwiękowych i filmowych. Blok przedmiotów z zakresu wizerunek, promocja i reklama rozwija umiejętności warsztatowe pozwalające przygotować materiały reklamowe i promocyjne w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki instytucji, dla których są przeznaczone.

Ze względu na realia rynku, jako jedna z fakultatywnych możliwości (moduł komunikowanie w społecznościach lokalnych), prowadzone są zajęcia dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej oraz komunikacji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Alternatywą dla tych zajęć jest blok przedmiotów nazwanych ogólnie oblicza komunikacji społecznej.

Kształcenie na II stopniu studiów obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: współczesne dziennikarstwo lub menadżer mediów i reklamy. Stanowią one uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz umiejętności dziennikarskich o problematykę szczegółową, pozwalającą zdobyć dodatkowe kompetencje. Ofertę kształcenia poszerzają jeszcze moduły fakultatywne – współczesny język i kultura oraz mediatyzacja sfery publicznej.

Wymiernym efektem zajęć są m.in. audycje radiowe w radiu Fraszka, strona internetowa radia, na której dostępne są materiały tekstowe, dźwiękowe i filmowe. Studenci opracowują także i realizują projekty kampanii reklamowych dla konkretnych firm z regionu. Współpraca z lokalnymi mediami oraz instytucjami działającymi w branży PR i reklamy daje możliwość odbywania w nich praktyk zawodowych i podejmowania staży. Zatrudnieni w Instytucie praktycy zapewniają realizację programu zajęć zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Dzięki nim także część praktyk może odbywać się w UJK – w Uniwersyteckim Centrum Mediów. Większość praktyk odbywa się w instytucjach medialnych regionu. Studenci mogą także uczestniczyć w projektach podnoszących kompetencje oraz stażowych, realizowanych w Instytucie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, np. NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Studia przygotowują do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych, a także instytucjach kultury, podmiotach gospodarczych, usługowych, stowarzyszeniach itp.

Absolwenci I stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania studiów na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz na innych kierunkach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplinach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

O zmianach na dziennikarstwie napisała także w Gazeta Wyborcza / przeczytaj /

wykaz przedmiotów i pkt. ECTS na studiach I st. profil praktyczny

wykaz przedmiotów i pkt. ECTS na studiach II st. profil praktyczny

Top