Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Olga Białek-Szwed
 
"Kultura ponad podziałami", czyli problematyka pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika "Akcent"
"Kultura ponad podziałami" that is the Issues Concerning Borderland in the Papers of Lublin?s Quarterly "Akcent"
 
Streszczenie: Summary:
W artykule ukazany został dorobek lubelskiego kwartalnika "Akcent", który swoją politykę redakcyjną oparł na prezentacji spraw związanych z problematyką pogranicza. Autorka przybliża publicystykę czasopisma skoncentrowaną na działalności literacko-artystycznej Polaków na emigracji, przyglądaniu się wydarzeniom kulturalnym w kraju, szczególnie na Lubelszczyźnie, oraz porusza problematykę wielokulturowości i tzw. dobrego sąsiedztwa. Artykuł pokazuje również pozawydawniczą działalność środowiska związanego z kwartalnikiem, tj. inicjowania ponadgranicznych działań kultu-rotwórczych i artystycznych oraz usuwania uprzedzeń etnicznych, religijnych i światopoglądowych. In the paper, the literary output of Lublin's quarterly "Akcent" is presented. The issues concerning the borderlands are the basis for editorial policy of this quarterly. The work presents the quarterly's journalism which is focused on literary-artistic activities of Polish people living in exile and observing cultural events within the country's borders, especially in the Lublin Region. The author also raises a subject of multiculturalism and the so-called "good neighborhood". In addition, the paper depicts non-publishing activities of the community connected with the quarterly: initiating trans-border cul-tural and artistic undertakings, and erasing ethnic, religious and ideological prejudices.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak