Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Gajlewicz-Korab Katarzyna
 
Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu people jako przykład brutalizacji przekazu
The Conflicts of Celebrities in Polish People-type Press as an Example of the Message Brutalization
 
Streszczenie: Summary:
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób prasa typu people prezentuje konfikty osób znanych z przestrzeni publicznej. Analizie zostało poddane samo pojęcie celebryty, tak aby stworzyć defnicję niezbędną do przeprowadzenia badania. Następnie zaprezentowano kilka przykładów konfiktów, które rozgrywały się w przestrzeni medialnej. Drugim celem jest udowodnienie, że tego typu konfikty wpływają nie tylko na samych celebrytów, ale przede wszystkim są pożądanym tematem dla tego sektora mediów. Wpisują się we wszechobecny w systemach medialnych proces tabloidyzacji, z dominującą na łamach brutalizacją. The aim of this article is to show how people-type press presents the conficts of fgures known in public space. The term celebrity was analyzed in such a way to create a defnition that is essential to conduct a research. Thereafter, some examples of conficts set in media space were presented. The second goal is to prove that these types of conficts infuence not only celebrities but mostly that they are also desirable topics for this media sector. They correspond with the tabloidization process that is ubiquitous in the media system, with dominant brutalization of the presented issues.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak