Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Alicja Gałczyńska
 
Jak się zachować... Porady w polskiej prasie kobiecej. Zarys problemu
How to Behave... Advice in the Polish Press for Women: An Outline of the Problem
 
Streszczenie: Summary:
Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy magazyny luksusowe dla kobiet (np. "Twój Styl") udzielają swym czytelniczkom porad. Porada traktowana jest tutaj jako akt mowy, w którym ktoś (najczęściej ekspert w jakiejś dziedzi-nie) udziela drugiej osobie wskazówki dotyczącej rozwiązania jakiegoś problemu. "Twój Styl", czasopismo z założenia nieporadnikowe, podejmuje na swoich łamach tematy dotyczące różnych sfer życia współczesnej kobiety. I, wbrew pozorom, udziela porad. W artykule omówione zostały dwa cykle dotyczące obyczajowości (komunikacji z bliskimi: mężem, kochankiem, dzieckiem czy też zasad grzecznościowych). Analizuję Trening osobisty oraz nową (od września 2016 r.) rubrykę Mieć styl. Teksty tu zamieszczane w sposób pośredni udzielają porad, odpowiadają na (niezadane expressis verbis) pytania dotyczące spraw, które mogą być ważne dla każdej czytelniczki. This article attempts to answer the question whether luxurious magazines for women (e.g. "Twój Styl") actually advise female readers. Advice is understood here as a speech act in which someone (usually an expert in some feld) gives another person clues regarding a solution to a given problem. The magazine "Twój Styl" (Your Style) was not supposed to give any guidance but it raises issues concerning various aspects of modern women's life. Contrary to appearances, it does give advice. In this article, I discuss two custom cycles (communication with the loved ones: husband, lover, child, and politeness rules). I analyze Trening Osobisty (Personal Training) and the new (since September 2016) column Mieć Styl (To Have Style). The texts published in the magazine give indirect advice and answers to the questions (not expressly asked) concerning issues which can be important to the female readership.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak