Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Jolanta Dzierżyńska
 
Rynek czasopism w Polsce
The Magazine Market in Poland
 
Streszczenie: Summary:
Celem artykułu jest analiza rynku czasopism w Polsce. Autorka, mimo niedostatków danych dotyczących jego wielkości i struktury, próbuje ustalić kierunek rozwoju rynku pod względem ilościowym i jakościowym. Ukazuje zmiany w liczbie tytułów i nakładów czasopism, spadek ich periodyczności, stopień koncentracji rynku oraz jego potencjał reklamow The aim of the article is to analyze the magazine market in Poland. Despite the insufciency of data on its size and structure, the author tries to determine the direction of market development in terms of quality and quantity. She shows the changes in the number of the titles and circulation, the decrease in their periodicity, the concentration degree of the market and its advertising potential.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak