Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Uwagi dla Autorów:
 • Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adres redakcji:
  Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy,
  Instytut Dziennikarstwa i Informacji
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
  ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce.
  email: tomasz.mielczarek@ujk.kielce.pl
 • W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca ma oryginalny charakter lub/i dokładnie określić jaki wkład wniosły do niej inne osoby oraz instytucje. W przypadku stwierdzenia zjawiska ghostwriting lub guest authorship autor ponosić będzie wszelkie konsekwencje etyczne i prawne..
 • Praca winna być zaopatrzona:
  • w tytuł,
  • słowa kluczowe,
  • streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków).
 • Praca powinna zawierać:
  • pełne imię i nazwisko autora (autorów),
  • miejsce pracy (uczelnia, instytut),
  • adres i nr telefonu
  • adres email.
 • Do pracy mogą być dołączone tabele, schematy oraz wykresy. Należy oznaczyć je cyframi arabskimi, opatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad nimi.
 • Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami 1 arkusza wyd. (40 tys. znaków). Winny być dostarczone w wersji elektronicznej.
 • Nadesłane prace podlegają recenzji. zob.
 • Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie nie przekraczającym 7 dni.
© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak